Zemljevid Fotografi

Pogodba

VZOREC

 

AVTOR (ime priimek), Naslov, kraj, Davčna št., (V nadaljevanju avtor)
In
PiVibe, d.o.o. Vinarski trg 2, 2250 Ptuj, Matična številka: 6766986000, DŠ: SI59213981, Ustanovni kapital: 7.500,00 € ki ga zastopa direktor Matjaž Štumberger, (V nadaljevanju prevzemnik).

Skleneta


Pogodbo: Vsi prenosi od zadnjega izplačila številka NNNNNN

 

1. Ta pogodba skupaj s splošnimi pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani prevzemnika ureja medsebojna razmerja med avtorjem vsebin ter prevzemnikom v tej pogodbi opredeljenih vsebin.

2. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je avtor imetnik moralnih in materialnih avtorskih pravic na avtorsko pravno zaščitenih delih, ki jih je naložil v sistem prevzemnika PiVibe.com in so v tem sistemu enolično označena s šiframi:

YYYYYY
CCCCC

Skupaj za izplačilo:   xxx,xx €

3. Avtor in prevzemnik vsebin sta soglasna da avtor na upravitelja neekskluzivno, neodplačno in za nedoločen čas, na področju celega sveta prenaša materialne avtorske pravice na svojih vsebinah, opredeljenih v drugem členu te pogodbe, posebej:
a. pravica reproduciranja (v smislu 23. Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah),
b. pravica distribuiranja (v smislu 24. Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah),
c. pravica javnega prikazovanja (v smislu 29. Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah),
d. pravica dajanja na voljo javnosti (v smislu 32.a Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah) in
e. pravice do predelave avtorskega dela (v smislu 33.člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Avtor je upravičen do plačila avtorskega nadomestila za svoje vsebine v primerih, ko upravitelj s trženjem avtorjevih vsebin doseže promet. Nadomestilo se izplača skladno s pravili urejenimi v 12. In 13. Členu.

Avtor s sklenitvijo te pogodbe daje prevzemniku dovoljenje za prosto razpolaganje z materialnimi avtorskimi pravicami iz prvega odstavka tega člena vključno z nadaljnjimi prenosi materialnih avtorskih pravic na tretje osebe.
Prevzemnik avtorju omogoča preko spletne strani PiVibe.com vpogled v evidenco dohodka avtorja.
Prevzemnik se zavezuje v brez odlašanja vsebine objaviti na svoji spletni strani, ter jih dati na razpolago kupcem, pod pogojem da izpolnjujejo pogoje iz 18. člena.
Prevzemnik je upravičen do brezplačne uporabe vsebin ter imena ali vzdevka avtorja v obsegu, kot je potreben za namene oglaševanja teh vsebin in svojih storitev končnim kupcem, tako na spletu kot tudi v drugih medijih.
4. S sklenitvijo te pogodbe avtor izjavlja, da je sam imetnik moralnih in materialnih avtorskih pravic, ter da ni omejitev, da materialne avtorske pravice na vsebinah opredeljenih v prvem členu neekskluzivno prenese na prevzemnika.

Neekskluzivni prenos avtorskih pravic pomeni, da avtorjem vsebin, ki materialne avtorske pravice prepustijo upravitelju strani ostajajo vse avtorske pravice omejene samo z zakonom ter morebitnimi omejitvami zaradi morebitnih drugih pogodbenih prenosov pravic, ki pa upravitelju niso znani.

Prevzemnik ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi lahko avtorju nastala zaradi kršitev morebitnih drugih pogodbenih obveznosti, s katerimi je bila omejena avtorjeva materialna avtorska pravica razpolaganja z vsebinami iz drugega člena te pogodbe.

5. Zaradi zagotavljanja kvalitete se fotografije objavljajo s predhodno odobritvijo prevzemnika, ki lahko objavo vsebin zavrne brez dodatnega pojasnila. Šteje se, da je ta pogodba veljavno sklenjena šele z odobritvijo prevzemnika.

Prevzemnik zavrača vsebine, ki so vsebinsko neprimerne če so žaljive, vzpodbujajo nasilje, uporabo nedovoljenih substanc, so pornografske, vzpodbujajo nestrpnost, nagovarjajo k kršitvi pravic kogarkoli ali takšne, ki so naprimerne iz kateregakoli drugega razloga.

6. V primeru, da se za posamezno vsebino avtorja v roku enega leta po prvi objavi ne sklene nobenega posla s končnim kupcem, se šteje pogodba za razveljavljeno, če se prevzemnik odloči vsebine umakniti iz sistema.

V primeru iz prejšnjega odstavka se vsebina izbriše, prevzemnik se odpove vsem prenešenim pravicam iz pogodbe in ne nosi nobenih obveznosti.

7. Avtor je odgovoren za vsebine, ki jih objavi na portalu PiVibe.com.

Prepovedano je nalagati vsebine, katerih ustvarjanje, posedovanje in razširjanje je nezakonito (primer: otroška pornografija ter ostale družbeno, pravno in moralno sporne vsebine).

8. Kadar gre na fotografiji za določljive osebe, dogodke, predmete ali v drugih primerih (primer: predmet na sliki je avtorskopravno zaščiten; na sliki so jasno določljive konkretne osebe, ki niso javne osebe), ko je potrebno izrecno pisno dovoljenje za javno objavo vsebine, je avtor dolžan zagotoviti ustrezna pismena dovoljenja za javno objavo in iz nje izhajočo uporabo takšnih vsebin.

Avtor ustrezna dovoljenje dostavi v digitalni obliki hkrati z vsebino v formatu .pdf ali .jpg.

Avtor mora pridobiti pisno dovoljenje modela in ga v takšni obliki hraniti za potrebe dokazovanja. Modeli, ki se pojavljajo na aktih morajo biti polnoletni ob nastanku fotografij.

Upravitelj ne odgovarja za resničnost podatkov, ki jih je posredoval avtor.

9. Prevzemnik vsebine ob nalaganju in sprejemu imenuje z enoličnim identifikatorjem ter jih opremi s svojim vodni žigom.

10. Avtor lahko svoje vsebine izbriše brez predhodnega opozorila in pojasnila, vendar lahko odškodninsko odgovarja, v kolikor prevzemniku strani zaradi tega nastane večja premoženjska škoda.

11. Avtor je upravičen do nagrade skladno z številom vseh prodanih digitalnih izvodov svojih vsebin v obračunskem obdobju, ki šteje eno leto od registracije:
ZELO MALA PRODAJA: Od 1 do vključno z 299 prodanih digitalnih izvodov vsebin avtorja, 10% neto prometa od prodaje;
MALA PRODAJA: Od 300 do vključno z 999 prodanih digitalnih izvodov vsebin avtorja, 20% neto prometa od prodaje;
SREDNJA PRODAJA: Od 1000 do vključno z 4999 prodanih digitalnih izvodov vsebin avtorja, 30% neto prometa od prodaje;
VELIKA PRODAJA: Od 5000 do vključno z 9999 prodanih digitalnih izvodov vsebin avtorja, 40% neto prometa od prodaje;
ZELO VELIKA PRODAJA: Nad 10.000 prodanih digitalnih izvodov vsebin avtorja, 50% neto prometa od prodaje.

V naslednjem letu se avtor uvrsti v razred po prodaji, glede na prodajo zadnjega leta.

V primeru, da je prodaja v naslednjem letu nižja kot v prejšnjem, lahko avtor pade največ za en razred.

12. Obračun in izplačilo avtorjevega zaslužka se vrši na zahtevo avtorja ali ko avtor preseže dobroimetje na svojem računu v višini 1.000,00 €

Izplačilo zaslužka se izvrši na TRR Avtorja. Od zneska izplačila se odbijejo dajatve skladno s pravili za izplačevanje avtorskih honorarjev.

Avtor lahko zahteva izplačilo v kolikor je dobroimetje avtorja na računu PiVibe.com večje od 15€ razen v primeru zaprtja računa.

Obračun in izplačilo se vrši v roku 30 dni po zaključenem mesecu v katerem je avtor zahteval izplačilo.

V primeru zaprtja računa se znesek izplača v roku 60 dni po zaprtju računa.

Prevzemnik si pridržuje pravico, da avtorju zaračuna stroške transakcije za izplačilo zaslužkov avtorjev, v višini 1€ za izplačila avtorjem na bankah v EU in 5€ avtorjem, ki nimajo bančnega računa v EU.

13. Prevzemnik si prizadeva za varovanje integritete avtorjev, zato v primerih, da zazna kršitve moralnih ali materialnih avtorskih pravic postopa v skladu s pravom in kršitve prijavi ustreznim organom pregona ter o njih obvesti avtorja.

Prevzemnik ne prevzema odgovornosti za kršitve moralnih in materialnih avtorskih pravic s strani tretjih oseb, vključno s končnimi kupci vsebin.

Prevzemnik se zavezuje avtorja obvestiti o morebitnih kršitvah materialnih in moralnih avtorskih pravic.

Avtorji so dolžni prevzemnika obvestiti, če izvejo za kršitve materialnih in moralnih avtorskih pravic s strani tretjih oseb.

14. Pogodba se sklene preko spletne strani PiVibe.com v digitalni obliki, ki je enakovredna pisni obliki skladno z 13.členom Zakona o Elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Zahteva po pisni obliki pri prenosu avtorskih pravic izhaja iz 80.člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Kot potrditev sklenitve pogodbe, avtor prejeme potrditveno elektronsko sporočilo z vsebino pogodbe, in opozorilom na splošne pogoje.

Avtor prejme potrdilo iz prejšnjega odstavka, ko je izpolnjen pogoj iz petega člena.

Avtor ali upravitelj strani lahko iz sistema PiVibe.com kadarkoli natisneta izvode tiskane pogodbe, ki dokazujejo vsebino digitalno sklenjenega posla.

(Vsebina tega zapisa predstavlja vsebinsko enakovreden zgoščen zapis pogojev pod katerimi je v digitalni obliki sklenjena pogodba)

15. Pravica do uporabe vsebin iz 2.člena te pogodbe velja od datuma sklenitve pogodbe, kot je zabeležen v sistemu PiVibe.com.

Za Prevzemnika Avtor

AVTOR AVTOR

PiVibe d.o.o.
Direktor
Matjaž Štumberger
Datum sklenitve: DD.MM. LLLL, UU:MM