Zemljevid Fotografi

Pogoji Uporabe

Splošni pogoji uporabe storitev 1.1

PiVibe.com 1.1 z dne 21.8.2017

 

 

I. del: Pravila uporabe storitev

1. Storitve spletne strani PiVibe.com upravlja družba Pi Vibe, d. o. o., Vinarski Trg 2, 2250 Ptuj, Matična številka 6766986000, ki je registrirano pri Okrožnem sodišču na Ptuju, osnovni kapital znaša 7.500€.

Pi Vibe, d. o. o. (v nadaljevanju upravitelj) posluje v skladu s pravom Republike Slovenije, splošno sprejetimi pravili mednarodnega prava, splošno sprejetimi človekovimi pravicami in svoboščinami, ter tukaj navedenimi pravili.

V prejšnjem odstavku opisano ravnanje upravitelj zahteva tudi od svojih obiskovalcev in uporabnikov.

2. Tukaj navedeni Splošni pogoji uporabe storitev PiVibe.com so pravno zavezujoča pravila poslovanja za spletne storitve PiVibe.com, ki vežejo tako upravitelja strani, kot uporabnika.

Uporabnika v primeru sklenitve posla preko spletne strani PiVibe.com uporabnika zavezujejo v tistem trenutku veljavni pogoji poslovanja.

Vsakemu obiskovalcu so dani na voljo splošni pogoji uporabe strani in storitev PiVibe.com. Šteje se, da je vsak obiskovalec portala seznanjen s splošnimi pogoji uporabe.

Šteje se, da obiskovalec, ki uporablja spletno stran PiVibe.com soglaša s splošnimi pogoji uporabe storitev.

 

Če se obiskovalec ne strinja s Splošnimi pogoji uporabe, mora nemudoma prenehati z uporabo spletne strani PiVibe.com.

 

Upravitelj si pridružuje pravico do spremembe, storitev, funkcij spletne strani ter Splošnih pogojev uporabe spletne strani brez predhodnega opozorila. Vsake bistvene spremembe storitev, funkcij spletne strani in splošnih pogojev bodo pravočasno objavljene na spletni strani.

Spremembe iz prejšnjega odstavka bodo objavljene pred začetkom njihove veljavnosti, razen v primerih, ko to ne bo mogoče ali smotrno.

Splošni pogoji uporabe spletne strani in storitev PiVibe.com št. 1 veljajo od 10.8.2015 za vnaprej nedoločen čas.

3. Izrazi, ki se nanašajo na avtorske pravice so pomensko opredeljeni v Zakonu o Avtorskih in sorodnih pravicah, razen če je v splošnih pogojih uporabe navedeno drugače.

Pomen pojmov:
a. Vsebine – Za vsebine na portalu PiVibe.com štejejo neanimirane digitalne fotografije in digitalne grafike, ne pa tudi druge audiovizualne vsebine.
b. Doseg publikacije (29.člen) – pri tiskanih publikacijah višino tiskane naklade, pri digitalnih publikacijah pa doseg, kot izhaja iz podatkov Slovenske oglaševalske zbornice (MOSS in RPN)
c. Uporabnik je obiskovalec spletne strani PiVibe.com, ki je na strani ustvaril profil (se registriral), s tem mu je omogočen dostop do možnosti za sklepanje pravnih poslov z upraviteljem strani.
d. Osnovni dostop do portala PiVibe.com je omogočen vsem obiskovalcem ne glede na registracijo
e. Obiskovalec je vsak, ki obišče stran, ne glede na registracijo.
f. Digitalni izvod pomeni sklenitev ene pogodbe o licenciranju z enim končnim kupcem.
g. Mesec šteje 30 dni, Leto šteje 365 dni.

4. Upravitelj si prizadeva za pravilnost in ažurnost podatkov, ki se nahajajo na spletnih straneh, kljub temu obstaja možnost pisnih in vsebinskih napak.

V primeru pisnih ali vsebinskih napak na strani, zaradi katerih uporabnikom nastane materialna škoda, bo upravitelj o napaki obvestil prizadete uporabnike, ter jim omogočil odstop od pogodbe.

5. Upravitelj ne prevzema odgovornosti za dejanja uporabnikov storitev PiVibe.com ali tretjih oseb, ki bi lahko na kakršenkoli način neupravičeno posegla v sfero uporabnika in mu povzročila škodo.

Vsako prijavljeno kršitev bomo obravnavali in s kršiteljem ravnali skladno z določbami Splošnih pogojev uporabe ter veljavno zakonodajo.

Upravitelj si prizadeva za mirno reševanje morebitnih sporov s pogajanji, v primeru, da spora ni mogoče rešiti tako pa za uporabo mediacije in sodišč.

Za reševanje sporov razen tistih, ki se nanašajo na avtorske pravice je krajevno pristojno sodišče na Ptuju.

Prepovedana je zloraba pravic, ki so urejene tukaj.

Določbe splošnih pogojev je potrebno razlagati v najprej v skladu z namenom posamezne določbe, v kolikor je nedvoumno očiten ali ga je mogoče logično implicitno razbrati iz določbe same.

 

II. del: Zbiranje in uporaba podatkov

6. Spletna stran PiVibe.com uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Informacije, ki so vsebovane v piškotkih so anonimne.

7. Uporabnik lahko svoj profil in vse morebitne z njim povezane vsebine po lastni presoji izbriše iz spletne strani.

8. Podatki izbrisanega uporabnika vključno z izvodom uporabnikovih vsebin se ločeno in varno hranijo zaradi dokaza o obstoju in obsegu medsebojnega poslovnega razmerja, za čas za katerega je skladno s predpisi veljavnimi v Republiki Sloveniji potrebno hraniti poslovne listine.

V primeru izbrisa uporabniškega profila se štejejo pogodbe o prenosu avtorskih pravic na upravitelja za razveljavljene. Upravitelj s tem izgubi pravico v bodoče distribuirati vsebine izbrisanega uporabnika.

Ne glede na prejšnji odstavek, ostanejo pogodbe s končnimi kupci, ki jih je upravitelj sklenil za vsebine izbrisanega uporabnika, do trenutka izbrisa v veljavi tudi po izbrisu uporabnika.

9. Šteje se, da je uporabnik s tem, ko je svoje podatke vnesel v formular za registracijo, dal upravitelju privolitev za zbiranje in obdelavo naslednjih podatkov, ki jih upravitelj potrebuje za opravljanje svojih storitev:

 • Ime,
 • Priimek,
 • Vzdevek (neobvezno),
 • Rojstni datum,
 • Naslov,
 • Davčno številko,
 • Številko TRR (vnos pri oddaji potrditve za izplačilo),
 • Telefon,
 • Naslov elektronske pošte.

V primeru če gre za pravno osebo, oziroma fizično osebo, ki opravlja dejavnost:

 • Popolno ime podjetja,
 • Odgovorno osebo (podatki uporabnika iz prvega odstavka tega člena),
 • Matično številko (če gre za pravno osebo),
 • Naslov/Sedež podjetja,
 • Davčno številko podjetja,
 • Ali je podjetje zavezanec za DDV,
 • Številko TRR, ali druge podatke, ki so potrebni za opravljanje finančnih transakcij,
 • Naslov elektronske pošte.

10. Vsakemu uporabniku se ob registraciji dodeli enolični identifikator, ki se uporablja za povezovanje uporabniki z njegovimi objavljenimi vsebinami, ki se jim tudi dodeli enolični identifikator.

11. Podatki iz 9. Člena, se hranijo in uporabljajo skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Podatki iz 9. Člena se brez izrecnega soglasja uporabnika ne objavljajo in ne delijo z nikomer, razen če to izhaja iz zakona ali odločbe državnega organa.

Ne glede na prejšnji odstavek, uporabnik skupaj s privolitvijo iz 9. Člena dovoljuje, da se z njegovimi podatki zaradi zagotavljanja delovanja strani ter nemotenega poslovanja seznanijo pogodbeni obdelovalci podatkov, ki podatke obdelujejo izključno za potrebe in po nalogu upravitelja strani in imajo z upraviteljem strani sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov, kot jo zahteva Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Upravitelj si prizadeva za varovanje zbranih podatkov iz 9. člena pred nepooblaščenim dostopom.

Gesla uporabnikov se hranijo v kriptirani obliki, tako da upravitelj nima dostopa do njihove vsebine.

S privolitvijo v uporabo osebnih podatkov se uporabnik strinja s tem, da mu upravitelj pošilja občasna obvestila, ki se nanašajo na stanje njegovega profila, delovanje storitev in spremembe splošnih pogojev.

Uporabnik izrecno privoli ali želi prejemati elektronska sporočila upravitelja, ki so komercialne narave, privolitev se ne domneva.

12. Upravitelj strani si pridržuje pravico do izbrisa in blokade profilov uporabnikov ter njihovih prispevkov v primerih:
a. Kršitve moralnih ali materialnih avtorskih pravic tretjih oseb.
b. Če je bilo z objavo prispevka storjeno kaznivo dejanje.
c. Če so bile z objavo prispevka namenoma kršene človekove pravice in svoboščine tretjih oseb, zlasti pravica do zasebnosti, ter pravica do tajnosti pisanj, ter pravica do varovanja osebnih podatkov.
d. Če tako v skladu z mednarodnim pravom zahtevajo državni organi.
e. Če uporabnik ne uporablja storitev v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja.

13. Uporabnik je odgovoren za pravilnost podatkov, ki jih je posredoval upravitelju strani.

Uporabnik strani je lahko vsaka oseba, ki je stara najmanj 15 let in ima splošno opravilno sposobnost. V kolikor je za sklenitev katerega posla mladoletnega uporabnika potrebno dovoljenje staršev, se šteje da ga je uporabnik predhodno pridobil sam.

Upravitelj ne odgovarja za škodo, ki nastane v primeru, da je uporabnik zavestno ali po pomoti posredoval napačne podatke.

V primeru, ko kršitve določb splošnih pogojev poslovanja predstavljajo ravnanje v nasprotju s kazenskim pravom, bo upravitelj kršitve naznanil ustreznim organom pregona, ter uporabnika izključil od nadaljnje uporabe strani.

 

III. del: Pravila poslovanja z vsebinami

     III.a. Pogoji za poslovanje z avtorji vsebin

14. Spletna storitev PiVibe.com je namenjena povezovanju avtorjev digitalnih vsebin s potencialnimi kupci teh vsebin.

15. Upravitelj strani in avtor vsebin skleneta pogodbo, s katero avtor na upravitelja neekskluzivno, neodplačno in za nedoločen čas, na področju celega sveta prenese materialne avtorske pravice v najširšem obsegu na svojih v vsakokratni pogodbi določenih vsebinah, posebej:
a. pravica reproduciranja (v smislu 23. Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah),
b. pravica distribuiranja (v smislu 24. Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah),
c. pravica javnega prikazovanja (v smislu 29. Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah),
d. pravica dajanja na voljo javnosti (v smislu 32.a Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah) in
e. pravice do predelave avtorskega dela (v smislu 33.člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Avtor je upravičen do plačila nagrade za svoje vsebine v primerih ko upravitelj z trženjem avtorjevih vsebin doseže promet, skladno s pravili urejenimi v 24. In 25. Členu.

Avtor je z nalaganjem vsebin na spletno stran PiVibe.com dal upravitelju dovoljenje za prosto razpolaganje z materialnimi avtorskimi pravicami iz prvega odstavka tega člena vključno z nadaljnjimi prenosi brez omejitev.
Upravitelj avtorju omogoča preko spletne strani PiVibe.com vpogled v evidenco dohodka.
Upravitelj se zavezuje v brez odlašanja vsebine objaviti na svoji spletni strani, ter jih dati na razpolago kupcem, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje iz 18. člena.
Upravitelj je upravičen do brezplačne uporabe vsebin ter imena ali vzdevka avtorja v obsegu, kot je potreben za namene oglaševanja teh vsebin in svojih storitev končnim kupcem, tako na spletu kot tudi v drugih medijih.

16. S sklenitvijo pogodbe iz prejšnjega člena avtor izjavlja, da je sam avtor in imetnik materialnih avtorskih pravic, ter da ni omejitev, da te pravice na naloženih vsebinah neekskluzivno prenese na upravitelja strani.

Neekskluzivni prenos avtorskih pravic pomeni, da avtorjem vsebin, ki materialne avtorske pravice prepustijo upravitelju strani ostajajo vse avtorske pravice omejene samo z zakonom ter morebitnimi omejitvami zaradi morebitnih drugih pogodbenih prenosov pravic, ki pa upravitelju niso znani.

Upravitelj ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi lahko avtorju nastala zaradi kršitev morebitnih drugih pogodbenih obveznosti, s katerimi je bila omejena avtorjeva materialna avtorska pravica razpolaganja z vsebinami iz 15. člena.

17. Pogodba se sklene preko spletne strani PiVibe.com v digitalni obliki, ki je enakovredna pisni obliki kot določa 13. člen Zakona o Elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Zahteva po pisni obliki pri prenosu avtorskih pravic izhaja iz 80.člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Avtor ali upravitelj strani lahko iz sistema PiVibe.com kadarkoli natisneta izvode tiskane pogodbe, ki dokazujejo vsebino digitalno sklenjenega posla.

18. Zaradi zagotavljanja kvalitete se fotografije objavljajo z predhodno odobritvijo upravitelja strani, ki lahko objavo prispevka zavrne brez dodatnega pojasnila. Šteje se, da je pogodba iz 15. člena veljavno sklenjena šele z odobritvijo upravitelja strani.

Upravitelj zavrača vsebine, ki so vsebinsko neprimerne, vsebujejo vidne ali skrite vodne žige, če so žaljive, vzpodbujajo nasilje, uporabo nedovoljenih substanc, vzpodbujajo nestrpnost, nagovarjajo k kršitvi pravic kogarkoli ali takšne, ki so naprimerne iz kateregakoli drugega razloga.

pogoji poslovanja

19. V primeru, da se za posamezno vsebino avtorja v roku enega leta po prvi objavi ne sklene nobenega posla s končnim kupcem, lahko upravitelj odstopi od pogodbe z avtorjem.

V kolikor upravitelj odstopi od pogodbe, se vsebina izbriše, s čemer se upravitelj odpove vsem prenešenim pravicam iz pogodbe in ne nosi nobenih obveznosti.

20. Avtor je odgovoren za vsebine, ki jih objavi na portalu PiVibe.

Prepovedano je nalagati vsebine, katerih ustvarjanje, posedovanje in razširjanje je nezakonito, zlasti piratske vsebine, otroška pornografija, vsebine, ki so žaljive, vzpodbujajo nasilje, uporabo nedovoljenih substanc, vzpodbujajo nestrpnost, nagovarjajo k kršitvi pravic kogarkoli ali takšne, ki so zaradi drugih razlogov protizakonite.

Prepovedano je nalagati vsebine, ki vsebujejo vidne ali skrite vodne žige.

21. Kadar gre na fotografiji za določljive osebe, dogodke, predmete ali v drugih primerih, ko je potrebno izrecno pisno dovoljenje za javno objavo vsebine, je avtor dolžan zagotoviti ustrezna pismena dovoljenja za javno objavo in iz nje izhajočo uporabo takšnih vsebin.

Avtor ustrezna dovoljenja dostavi v digitalni obliki hkrati z vsebino v formatu .pdf ali .jpg.

Avtor mora pridobiti pisno dovoljenje modela in ga v takšni obliki hraniti za potrebe dokazovanja. Modeli, ki se pojavljajo na aktih morajo biti polnoletni ob nastanku fotografij.

Upravitelj ne odgovarja za resničnost podatkov, ki jih je posredoval avtor.

22. Upravitelj strani vsebine ob sprejemu imenuje z enoličnim identifikatorjem ter jih opremi s svojim vodni žigom.

23. Avtor lahko svoje vsebine umakne brez predhodnega opozorila in pojasnila, vendar lahko odškodninsko odgovarja, v kolikor upravitelju strani zaradi tega nastane večja premoženjska škoda.

24. Avtor je upravičen do deleža od prodaje skladno z številom vseh prodanih digitalnih izvodov svojih vsebin v enem letu po registraciji:
ZELO MALA PRODAJA: Od 1 do vključno z 299 prodanih digitalnih izvodov vsebin avtorja, 30% neto prometa od prodaje;
MALA PRODAJA: Od 300 do vključno z 999 prodanih digitalnih izvodov vsebin avtorja, 40% neto prometa od prodaje;
SREDNJA PRODAJA: Od 1000 do vključno z 4999 prodanih digitalnih izvodov vsebin avtorja, 50% neto prometa od prodaje;
VELIKA PRODAJA: Od 5000 do vključno z 9999 prodanih digitalnih izvodov vsebin avtorja, 60% neto prometa od prodaje;
ZELO VELIKA PRODAJA: Nad 10.000 prodanih digitalnih izvodov vsebin avtorja, 70% neto prometa od prodaje.

V naslednjem letu se avtor uvrsti v razred po prodaji, glede na prodajo zadnjega leta.

V primeru, da je prodaja v drugem letu nižja kot v prejšnjem lahko avtor pade največ za en razred.

25. Obračun in izplačilo avtorjevega zaslužka se vrši na zahtevo avtorja ali ko avtor preseže dobroimetje na svojem računu v višini 1.000,00 €

Avtor lahko zahteva izplačilo v kolikor je dobroimetje avtorja na računu PiVibe.com večje od 15€ razen v primeru zaprtja računa.

Obračun in izplačilo se izvrši v roku 30 dni po zaključenem mesecu v katerem je avtor zahteval izplačilo.

V primeru zaprtja računa se znesek izplača v roku 60 dni po zaprtju računa.

Upravitelj si pridržuje pravico, da avtorju zaračuna stroške transakcije za izplačilo zaslužkov avtorjev, v višini 1€ za izplačila avtorjem na bankah v EU in 5€ avtorjem, ki nimajo bančnega računa v EU.

26. Upravitelj si prizadeva za varovanje integritete avtorjev, zato v primerih, da zazna kršitve moralnih ali materialnih avtorskih pravic postopa v skladu s pravom in kršitve prijavi ustreznim organom pregona.

Upravitelj ne prevzema odgovornosti za kršitve moralnih in materialnih avtorskih pravic s strani tretjih oseb, vključno s končnimi kupci vsebin.

Upravitelj se zavezuje avtorja obvestiti o morebitnih kršitvah materialnih in moralnih avtorskih pravic.

Avtorji so dolžni upravitelja strani obvestiti, če izvejo za kršitve materialnih in moralnih avtorskih pravic s strani tretjih oseb.


     III.b. Pogoji poslovanja s končnimi kupci vsebin

27. Pogodba o nakupu vsebine na končnega kupca prenaša pravico do uporabe vsebine v svoji originalni obliki ali pomanjšani obliki izključno za potrebe kupca.

Kupec v zameno za prenos pravice do uporabe plača licenčnino, bodisi v enkratnem znesku, bodisi v obliki vnaprej zakupljenega paketa z omejenim številom vsebin.

28. Končni kupec pravice do uporabe ne more prenesti na tretje osebe.

Prenos pravice do uporabe na tretje osebe je možen samo v primeru, ko gre za lastninsko preoblikovanje podjetja končnega kupca.

Kupec paketov pravic Osnovni paket in Mini paket ne sme vsebine reproducirati v bistveno nespremenjeni obliki kot samostojnega izdelka – tiskovine (fotografije, razglednice, plakata…), prodaja v nespremenjeni obliki je dovoljena kot del digitalne ali tiskane publikacije, katere vsebina je širša od vsebine nabavljene tukaj.

29. Kupec Mini paketa pravic lahko vsebine uporabi za tiskane, digitalne publikacije in izdelke z tiskano naklado oziroma mesečnim dosegom skupno (digitalno in tiskano) do 250.000 obiskovalcev, gledalcev ali uporabnikov in števila izdelkov. Paket ne vključuje pravic za uporabo v namene TV in Filmske produkcije.

Kupec osnovnega paketa pridobi pravice iz prejšnjega odstavka za določeno število vsebin (3 ali 30), ki jih lahko izkoristi v enem letu od nakupa paketa.

Kupec Maksi paketa pravic lahko vsebine uporabi za tiskane, digitalne publikacije in izdelke vključno s TV in filmsko produkcijo brez omejitve dosega.

V kolikor je kupec paketa, ki zajema manjši obseg pravic nepričakovano presegel omejitve, je dolžan o tem obvestiti upravitelja ter zakupiti paket, ki mu daje ustrezen obseg pravic.

30. Končni kupec se zavezuje ob objavi vsebin na običajni način navesti poreklo vsebine, z navedbo vira ”pivibe.com”.

31. Končni kupec ima pravico do predelave vsebine, ki je omejena z moralno avtorsko pravico, da se upre skazitvi in vsakemu drugemu posegu v svoje delo ali vsaki uporabi svoje vsebine, če bi ti posegi okrnili njegovo osebnost.

Smiselno enako se varujejo tudi pravice oseb ali organizacij, ki so prikazane v vsebinah.

Upravitelj ne prevzema odgovornosti za dejanja končnih kupcev v zvezi z kupljenimi vsebinami.

32. Končni kupec plača naročnino na storitev PiVibe.com v pavšalnem znesku, določenem glede na obdobje in število vsebin. Neizkoriščeni deleži vsebine se ne vračajo in ne prenašajo v naslednje obdobje!   CENIK

33. Uporaba vsebine v nasprotju z določbami 27., 28., 29. in 31. člena pomeni bistveno kršitev pogojev poslovanja, ki je razlog za razveljavitev pogodbe o nakupu vsebin in odškodninsko odgovornost končnega kupca.

 

     IV del: Pravila o oglaševanju na strani

34. Upravitelj strani uporabnikom, ki opravljajo dejavnost nudi plačljivo storitev oglaševanja, ki zajema predstavitev dejavnosti in lokacije, 10 izpostavljenih izdelkov skupaj z opisom, ceno, ki vključuje DDV in povezavo do spletne strani uporabnika ter posameznega oglasa. S tem se plačljivim uporabnikom razširja možnost predstavitvenega profila na strani upravitelja in omogoča potencialnim končnim kupcem njihovih storitev kontakt z uporabnikom, ki opravlja storitve. Upravitelj ne zaračunava uporabnikom provizije za sklenjen posel.

Upravitelj zaračunava storitve oglaševanja skladno z veljavnim cenikom objavljenim na spletni strani.

Uporabnik lahko na spletni strani PiVibe.com dostopa do orodja za oglaševanje in oblikovanje oglasa, kjer se registrira kot Oglaševalec na spletni strani, izpolni pogodbo o oglaševanju, ki skupaj s splošnimi pogoji pravno ureja sodelovanje med upraviteljem in uporabnikom storitev, ter jo izpolnjeno in podpisano v fizični obliki pošlje na sedež podjetja, na naslov Pi Vibe, d. o. o., Vinarski trg 2, 2250 Ptuj, ali v digitalni obliki na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Pogodba postane veljavna, ko je podpisana s strani obeh strank. Oglas je na strani javno viden in odobren s strani administratorja po potrditvi pogodbe in realizaciji plačila.

35. Upravitelj končnim uporabnikom storitev omogoča, da stopijo v stik z uporabniki, ki opravljajo storitve in se z njimi neposredno dogovarjajo o opravljanju storitev.

Uporabnik, ki ponuja storitve z oddajo oglasa potrjuje, da je seznanjen s Pogoji uporabe storitev PiVibe.com.

Upravitelj lahko vsako različico objavljenega oglasa hrani za dokazne namene.

36. Uporabniki, ki oglašujejo storitve na spletni strani PiVibe.com so dolžni sami zagotoviti pogoje za opravo oglaševanih storitev.

Upravitelj si pridržuje pravico, da zavrne ali izbriše reklamo, če je neprimerna, žaljiva, očitno lažna ali v kolikor se nanaša na konkurenčne storitve.

37. Uporabniki, ki svoje storitve oglašujejo na spletni strani PiVibe.com njihovi oglasi pravno zavezujejo.

Upravitelj ne odgovarja za vsebino uporabniških oglasnih strani, avtor jamči za pravilnost posredovanih informacij.

Morebitne pravne in dejanske ovire, ki avtorjem preprečujejo izvršitev oglaševanih storitev spadajo v sfero odgovornosti uporabnika. Upravitelj strani ne prevzema odgovornosti za kršitve predpisov s strani uporabnikov, ki opravljajo storitve.

Upravitelj portala ne prevzema odgovornosti za morebitno nemožnost izpolnitve uporabnikov, ne glede na to ali je le-ta pravna ali dejanska.

 

Arhiv splošnih pogojev uporabe storitev

PiVibe.com 1.0 z dne 10.8.2015